Ako zmeniť sídlo v s.r.o. v roku 2020

Ako zmeniť sídlo v s.r.o. v 3 krokoch. 

Sídlo spoločnosti je jeden z predpokladov k riadnej existencii spoločnosti s ručením obmedzeným. V biznise sa často stretávame s predajom obchodných podielov a zmenou vlastníckej štruktúry spoločností pri ktorej dochádza aj k zmene sídla spoločnosti z dôvodu presunu jej skutočného vedenia. V tomto článku Vám poradíme ako úspešne vykonať zmenu sídla v s.r.o., aké dokumenty k tomu potrebujete a aké povinnosti má spoločnosť po zápise tejto zmeny voči daňovému úradu.

1. Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti a dokumenty s ním spojené.

Rozhodnutie o zmene sídla je v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti (v prípade viac osobovej s.r.o. ) alebo v pôsobnosti jediného spoločníka spoločnosti (v prípade jednosobovej s.r.o.), ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. V závislosti od počtu spoločníkov sa vypracovávajú odlišné dokumenty k zmene sídla v s.r.o., prejdeme si obe varianty:

(a) 1 osobová s.r.o.

 – Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene sídla: V prípade jednosobovej s.r.o. o zmene sídla rozhoduje jediný spoločník spoločnosti tzv. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka obsahuje:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • miesto a čas konania,
 • opis prerokovania jednotlivých bodov
 • rozhodnutie o zmene sídla

Ide o dokument, v ktorom je uvedené rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti s uvedením pôvodnej adresy sídla spoločnosti a uvedením novej adresy sídla spoločnosti. Rozhodnutie podpisuje jediný spoločník a jeho podpis na tejto listine nemusí byť úradne osvedčený.

TIP: Ušetrite si peniaze a cestu na kataster. Je bežnou praxou, že podnikatelia k zápisu zmeny prikladájú aj aktuálny výpis z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti. Chceme Vás upozorniť, že tento dokument nie je povinnou prílohou k návrhu na zápis zmeny a nie je nutné ho dokladať k návrhu. Taktiež jeho nedoloženie nie je dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu zmien. Ušetrite si peniaze a cestu na kataster.

-Súhlas vlastníka nehnuteľnosti/Nájomná zmluva: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti je dokument, ktorým vlastník nehnuteľnosti povoľuje spoločnosti zápis adresy sídla nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania spoločnosti do obchodného registra. Dokument obsahuje identifikáciu nehnuteľnosti v zmysle listu vlastníctva a prejav vôle o povolení zápisu nehnuteľnosti na konkrétnej adrese ako sídla alebo miesta podnikania spoločnosti. Dokument podpisuje majiteľ nehnuteľnosti a podpis nemusí byť úradne osvedčený. Nájomná zmluva: Iný spôsob ako preukázať právny titul k zápisu adresy nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do OR môže byť aj nájomná zmluva uzatvorená medzi vlastníkom nehnuteľnosti a spoločnosťou, ktorá nevylučuje alebo povoľuje zápis adresy nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra.

– Úplné posledné znenie zakladateľskej listiny: Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti s.r.o. je zároveň aj zmenou zakladateľskej listiny a je nutné vyhotoviť jej aktuálne posledné znenie po vykonanej zmene. Posledné znenie zakladateľskej listiny podpisuje konateľ a podpis nemusí byť úradne osvedčený. Posledné znenie sa vkladá do zbierky listín a nie je povinnou prílohou k úspešnemu zápisu zmeny v OR. Odporúčame ho však priložiť k návrhu nakoľko obchodný register vnesie tento dokument do zbierky listín.

(b) viacosobová s.r.o.

– Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia: V prípade viac osobovej s.r.o. o zmene sídla rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti zložené zo spoločníkov spoločnosti. Z rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.  Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia obsahuje:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 • meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa,
 • opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 • rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene sídla s uvedením výsledku hlasovania.

Zápisnicu o valnom zhromaždení podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ; pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia nemusí byť úradne osvedčená, ak programom valného zhromaždenia boli rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2 alebo ak sa na zasadnutí valného zhromaždenia člen orgánu spoločnosti vzdal funkcie. Čo znamená, že ak ide len o rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti, nemusí byť podpis predsedu a zapisovateľa úradne osvedčený. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných spoločníkov.

-ďalšie listiny: Rovnako ako pri jednoosobovej s.r.o. aj tu treba vypracovať: -Súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu a posledné znenie Spoločenskej zmluvy. V týchto dvoch dokumentoch sa neodlišuje zmena od zmeny v jednoosobovej s.r.o. až na to, že pri viacosobovej s.r.o. sa vypracuje posledné znenie spoločenskej zmluvy a nie zakladateľskej listiny.

 2. Podanie zápisu zmeny sídla v s.r.o. na obchodný register a priloženie príloh.

Návrh na zápis zmeny sídla v s.r.o. do obchodného registra a povinné prílohy: Zmenu sídla spoločnosti je nutné zapísať v obchodnom registri ako zmenu zapísaných údajov. Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov sa podáva na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti. Formulár treba správne vyplniť a označiť v ňom, že sa aktuálna adresa sídla spoločnosti vymazáva a aká adresa sa ako nové sídlo spoločnosti zapisuje. Formulár podpisuje konateľ spoločnosti a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Lehota na zápis do obchodného registra sú 2 dni. V prípade jednoosobovej aj viacosobovej s.r.o. sa k vyplnenému návrhu prikladajú tieto prílohy :

 • 66,- Eurový kolok (povinne)
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti / nájomná zmluva (povinne)
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia / rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene sídla (povinne)
 • Úplné posledné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny – do zbierky listín (nepovinne).

Spoločnosť je oprávnená používať nové sídlo až dňom zápisu zmien v obchodnom registri. Zápis nového sídla s.r.o. do obchodného registra má konštitutívne (právotvorné) účinky. Po zápise zmien v obchodnom registri sa vydáva potvrdenie o vykonaní zápisu zmien a aktuálny výpis z obchodného registra, ktoré použijete pri ohlasovaní zmien daňovému úradu a Vašim partnerom.

3. Ohlásenie zmeny sídla v s.r.o. daňovému úradu a partnerom.

Daňový úrad: Spoločnosť má zákonnú povinnosť do 30 dní odo dňa zápisu zmeny sídla v s.r.o. do OR ohlásiť daňovému úradu zmenu sídla. V prípade, že je spoločnosť platcom dph je povinná ohlásenie urobiť elektronicky. V takom prípade sa ohlásenie urobí elektronicky a kartičky sa zašlú poštou. K ohláseniu potrebujete:

 • Písomné ohlásenie o zmene sídla v s.r.o. adresovné daňovému úradu (ak ste platca dph – elektronicky);
 • Potvrdenie o vykonaní zápisu do OR (ak ste platca dph – elektronicky);
 • Odovzdať DIČ kartičku / IČ DPH kartičku (daňový úrad vystaví nové kartičky s novou adresou sídla spoločnosti)

ZAUJIMAVOSŤ: Delimitácia spisu daňovým úradom. V prípade, že sa zmenila adresa sídla spoločnosti tak, že príslušným daňovým úradom pre spoločnosť sa stáva iný daňový úrad prebehne tzv. delimitácia (odstúpenie) spisu daňovníka na nový príslušný daňový úrad. Je tak možné, že ak budete chcieť nahliadnuť do spiu práve v momente keď bude prebiehať delimitácia, je možné, že sa k svojmu spisu nedostanete. Preto myslite aj na tento efekt zmeny sídla.

Notifikácia partnerov: Odporúčame o zmene informovať aj Vašich obchodných partnerov (dodávatelia, banky, telekomunikácie, poisťovňe atď.) a zmenu obchodného sídla vniesť aj do všetkých dokumentov (pečiatka, internetové stránky, dokumenty).

TIP: Služba zmena sídla v s.r.o. / Registračné sídlo v Bratislave.

Založenie spoločnosti / Predaj ready made s.r.o. / Zmeny v s.r.o. Zrušenie a likvidácie s.r.o.