Charakteristika s.r.o. spoločnosti s ručením obmedzeným.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba založená za účelom podnikania, prípadne vykonávania inej činnosti, pokiaľ zákonom nie je výkon takejto činnosti zakázaný v tejto právnej forme.

Hlavným znakom s.r.o. je , že spoločnosť vytvára základné imanie, ktore je zložené z vkladov spoločníkov (kapitálový charakter spoločnosti). Ďalšími znakmi sú:  tvorba orgánov spoločnosti , tvorba rezervného fondu  nemožnosť vypovedania majetkovej účasti v spoločnosti (jednostranným úkonom).

S.r.o. má aj viaceré znaky osobnej spoločnosti – prevoditeľnosť obchodného podielu, podmienená zodpovedajúcou úpravou v spoločenskej zmluve, možnosť dohodnutia osobitných dôvodov zrušenia spoločnosti zo zákona, resp. možnosť dohodnutia dôvodov oprávňujúcich podanie návrhu na zrušenie spoločnosti súdom.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jedna osoba-oddelenia majetku a ručenia jediného spoločníka od majetku a zodpovednosti spoločnosti.

Spoločnosť s.r.o. môže mať najviac 50 spoločníkov. Maximálny počet spoločníkov musí byť dodržaný ako pri vzniku, tak aj počas existencie spoločnosti. Pri prvozápise spoločnosti s ručením obmedzeným skúma dodržanie tejto podmienky registrový súd .V spoločnosti s ručením obmedzeným však jeden obchodný podiel môže patriť aj viacerým osobám. V takomto prípade sa do počtu spoločníkov započítava len jedna osoba – tzv. spoločný zástupca spolumajiteľov obchodného podielu.

Zákaz reťazenia spoločností

Jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže byť jediným zakladateľom (teda pri založení) ani jediným spoločníkom (následne po vzniku) inej spoločnosti.

Reštrikcie vymedzené v tomto ustanovení sa vzťahujú len na právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným. Fyzická osoba nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako troch spoločnostiach.

Súhlas právcu dane s prvozápisom s.r.o.

S účinnosťou od 1. 10. 2012 sa v rámci procesu zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným zavádza obmedzenie, ktoré spočíva v nemožnosti založenia spoločnosti s ručením obmedzeným osobou, ktorá má daňový nedoplatok.  Na úpravu nadväzuje novela daňového poriadku , v zmysle ktorej správca dane na žiadosť daňového subjektu, ktorým je v prípade založenia spoločnosti s ručením obmedzeným zakladateľ spoločnosti, vydá do piatich pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom do obchodného registra , ak daňový subjekt nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Správca dane vydá súhlas so zápisom do obchodného registra, ak výška daňového nedoplatku a nedoplatku na cle v úhrne nepresahuje 170 eur.

Zodpovednosť a ručenie

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Základné imanie a vklady spoločníkov

Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5 000 eur. Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur. Na založení spoločnosti sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom. Celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania

Založenie spoločnosti / Predaj ready made s.r.o. / Zmeny v s.r.o. Zrušenie a likvidácie s.r.o.