Zmeny v zlučovaní firiem a boj proti nekalým likvidáciam

Novela Obchodného zákonníka a iných zákonov, ktorá bola schválená NRSR dňa 12.10.2017 sa snaží zabrániť nepoctivému a účelovému zlučovaniu firiem, zavádza rozšírenú zodpovednosť štatutárov a spoločníkov obchodných spoločností a postihuje aj tzv. “biele kone”. Novela obchodného zákonníka tak do praxe zavedie niekoľko noviniek, z ktorých najdôležitejšie uvádzame v tomto článku.

10 najdôležitejších povinností a obmedzení:

V poslednej dobe sa rozšírili nekalé fúzie spoločností a nepoctiví podnikateľia si zvykli spoločnosti s dlhmi tzv. “upratať” pohltením s nekontaktnými firmami. Práve týmto nekalým praktikám by mali zabrániť nové povinnosti, ktoré zaviedla novela obchodného zákonníka a iných zákonov. Prinášame najdôležitejšie z nich:

1. Povinná súčinnosť štatutárov aj po zániku ich funkcie

Novela obchodného zákonníka zaviedla štatutárnym orgánom povinnosť byť súčinný voči vybraným štátnym orgánom aj po zániku funkcie štatutárneho orgánu a to za obdobie, v ktorom osoba pôsobila ako štatutárny orgán alebo jeho člen. Zjednodušene povedané, ak sa konateľ vzdal svojej funkcie v spoločnosti s ručením obmedzeným bude aj napriek tomu povinný poskytovať primeranú súčinnosť súdom, daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, správcom alebo súdnym exekútorom. A to aj potom, čo už nie je konateľom spoločnosti. Rozsah tejto povinnej súčinnosti nie je bezbrehý a súčinnosť je povinný poskytovať len v takom rozsahu v akom možno predpokladať, že môže prispieť k bližšiemu objasneniu otázok. Za poskytnutie takejto súčinnosti má ako bývalý štatutárny orgán spoločnosti právo na náhradu nákladov.

Účinnosť od: 1.1.2018. 

2. Spoločnosti bez štatutárneho orgánu

Predstavme si, že s.r.o. je v úpadku a jej existujúci konateľ je nepoctivý. Rozhodne sa, že sa svojej funkcie zámerne vzdá aby sa tak zbavil svojich povinností pri úpadku spoločnosti. Nastala situácia, že spoločnosť nenašla žiadnu osobu aby ju vymenovala do funkcie konateľa spoločnosti a spoločnosť nezapísala do obchodnom registra nového konateľa v lehote 5 mesiacov. Tu novela obchodného zákonníka zavádza nasledovnú povinnosť poslednému konateľovi: Ak nastane situácia, ktorú sme popísali vyššie bude posledný konateľ povinný podať návrh na zrušenie spoločnosti na súd. Zákonodarca sa tak snaží zabrániť vzniku spoločností bez štatutárneho zástupcu a núti tak bývalého konateľa spoločnosti aby začal proces riadneho zrušenia spoločnosti.

Účinnosť od: 1.1.2018. 

3. Zlúčenie a splynutie spoločností bude zakázané, ak:
  • sa nástupnícka spoločnosť dostane vplyvom zlúčenia do úpadku
  • sú spoločnosti, ktoré sa zlučujú v (a) likvidácii, (b) konkurze a reštrukturalizácii alebo (c) sa voči nim vedie konanie o ich zrušení

Ak sa pri zlúčení bude dať predpokladať, že bude naplnená niektorá z podmienok uvedených vyššie, majú spoločníci a konatelia spoločnosti zakázané robiť úkony, ktoré smerujú k zlúčeniu. Ak tento zákaz porušia, budú zodpovedať veriteľom zlučovanej spoločnosti za škodu, ktorú im tým spôsobia.

Účinnosť od: dňom vyhlásenia.

4. Oznamovacia povinnosť zlúčenia správcovi dane

Obchodným spoločnostiam sa zavádza povinnosť oznámiť správcovi dane (daňovému úradu / colnému úradu) skutočnosť, že bol vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení / splynutí. Túto povinnosť musia splniť 60 dní pred schválením zmluvy o zlúčení / splynutí orgánmi spoločnosti.

Účinnosť od: dňom vyhlásenia. 

5. Správa audítora o zlúčení bude povinná

Každá spoločnosť, ktorá sa bude chcieť zlúčiť alebo splynúť s inou spoločnosťou má povinnosť zabezpečiť vypracovanie tzv. správy audítora o zlúčení. Zjednodušene povedané, audítor vo svojej správe musí osvedčiť skutočnosť, že nástupnícka spoločnosť sa po zlúčení nedostane do úpadku. Zákonodarca tým docieli to, že nástupnícka spoločnosť bude schopná pokryť nároky veriteľov. Táto správa bude povinnou prílohou k návrhu na zápis zlúčenia alebo splynutia do obchodného registra. Audítor sa v prípade účelovej manipulácie s údajmi vystavuje riziku straty licencie.

Účinnosť od: dňom vyhlásenia. 

6. Podpisový vzor podpísaný pred notárom

Každý novo vymenovaný štatutárny orgán (napr. konateľ s.r.o.) obchodnej spoločnosti bude povinný podpísať podpisový vzor v prítomnosti notára alebo jeho zamestnanca. Pričom tento podpis nebude možné uznať za vlastný.

Účinnosť od: 1.1.2018

7. Hrozba diskvalifikácie štatutárneho orgánu

Ak bude štatutárny orgán (napr. konateľ v s.r.o.) odopierať súčinnosť exekútorovi alebo správcovi konkurznej podstaty bude môcť byť diskvalifikovaný. To znamená, že nebude môcť byť konateľom inej spoločnosti po dobu 3 rokov.

Účinnosť od: 1.1.2018

8. Obmedzenie prevodu obchodného podielu

Od 1.9.2018 nebude možné previesť obchodný podiel v spoločnosti, ktorá je v likvidácii / konkurze alebo je spoločnosť zrušená súdom alebo je voči takej spoločnosti vedené konanie o jej zrušení. Tento zákaz bude platiť pri prevode na osoby stojace mimo spoločnosť ako aj pri prevode na iných spoločníkov spoločnosti.

Účinnosť od: 01.09.2018

9. Nový trestný čin nekalej likvidácie

Súčasťou schválenej novely je aj novela trestného zákona. Zavádza sa nová skutková podstata trestného činu tzv. nekalej likvidácie a zákonodarca ňou bojuje proti “bielym koňom”.  Skutkovú podstatu tohto trestného činu bude môcť naplniť ten, kto sa stane bielym koňom, ale napr. aj ten, kto vedome prevádza svoj obchodný podiel v spoločnosti na bieleho koňa. Rovnako tak môže byť postihnutý aj ten, kto takéto úkony sprostredkúva. Trestná sadzba v prípade “bielych koní” môže byť až na obdobie 15 rokov.

Účinnosť od: dňom vyhlásenia. 

10. Nový inštitút tzv. faktického štatutárneho orgánu

V praxi sa bežne stáva, že podnikateľ má vo firme miesto svojej osoby ako štatutára zapísanú inú resp. nastrčenú osobu, pričom skutočné vedenie spoločnosti vykonáva on sám. Takto nastrčený štatutár je v spoločnosti len formálne a plní príkazy niekoho iného. Na základe týchto skúseností zákonodarca zaviedol pravidlo, že osoba, ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu bez toho, aby bola do takejto funkcie vymenovaná alebo ustanovená má pri porušení týchto povinností rovnakú zodpovednosť ako štatutárny orgán.

Účinnosť od: 1.1.2018