Môže založiť s.r.o. cudzinec? Založenie s.r.o. cudzincom.

Cudzinec ako spoločník

Majetkovú účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách upravuje  § 24 zákona č. 513/1991 zbierky (Obchodný zákonník). Zahraničná osoba sa môže za účelom podnikania podieľať na založení slovenskej právnickej osoby alebo sa zúčastňovať ako spoločník v slovenskej právnickej osobe už založenej. Môže tiež sama slovenskú právnickú osobu založiť alebo sa stať jediným spoločníkom slovenskej právnickej osoby.

Cudzinec ako konateľ s.r.o. 

Ak je cudzinec občanom štátu Európskej únie alebo občanom krajiny, ktorá je členom OECD môže byť konateľom s.r.o. bez potreby dokladovania povolenia na pobyt. Takýto cudzinec však musí doložiť výpis z registra trestov jeho domovskej krajiny prípadne z krajiny kde sa zdržiaval v poslednej dobe.

Ak je cudzinec občanom tretej krajiny bude potrebné povolenie na pobyt v Slovenskej republike. Tento cudzinec musí byť najprv menovaný za konateľa spoločnosti. Potom môže požiadať o povolenie na pobyt na zastupiteľstve Slovenskej republiky vo svojej domovskej krajine. Počas doby vybavovania povolenia na pobyt cudzinca v Slovenskej republike je potrebné mať vymenovaného ešte jedného konateľa spoločnosti na vedenie spoločnosti počas tohto obdobia. Po udelení povolenia na pobyt cudzincovi, ktorý chce byť konateľom spoločnosti je možné zapísať konateľa do Obchodného registra. (K zápisu je potrebné doložiť aj predmetné povolenie na pobyt na území SR)

Založenie spoločnosti Predaj ready made s.r.o. / Zmeny v s.r.o. Zrušenie a likvidácie s.r.o.