Postup ako zmeniť obchodné meno v s.r.o. v roku 2020

Obchodné meno je súčasť podnikania a je predpokladom možnosti podieľať sa na obchodovaní ako plnoprávny subjekt. Práva k obchodnému menu zaraďujeme medzi práva priemyselného vlastníctva. V podnikateľskej praxi sa často stretávame s požiadavkou klientov o zápis zmeny obchodného mena. Postup ako zmeniť obchodné meno s.r.o. nájdete v tomto článku:

Postup zmeny obchodného mena v s.r.o. v 3 krokoch:

1. Zásady tvorby nového obchodného mena. Na čo musíte myslieť pri tvorbe obchodného mena?

Pri zmene obchodného mena sú dôležité zásady jeho tvorby. Zásady tvorby obchodného mena sú: zásada nezameniteľnosti a zásada pravdivosti obchodného mena.

Zásada nezameniteľnosti

Obchodné meno nesmie byť príliš všeobecné, ako napr. Reštaurácia, Kaviareň, a pod. Taktiež nesmie byť zameniteľné s iným už existujúcim obchodným menom. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné na pohľad (napr. Complex s.r.o. – Camplex s.r.o.), ale aj foneticky (Kalex s.r.o. – Calex s.r.o.).

Zásada pravdivosti

Obchodné meno musí odzrkadlovať skutočný obraz o spoločnosti, ktorá nesie obchodné meno. Princípy tvorby mena sú – meno osobné (Jozef Starý; Starý, s. r. o.), fantazijné (Vaeol s.r.o.) alebo zmiešané (Jozef Starý – Kachliar s.r.o. ). Princípy majú spoločnosť charakterizovať a podať približný obraz o druhu podniku a jeho forme.

Overenie existencie obchodného mena na www.orsr.sk

Pred zmenou obchondého mena sa overuje existencia duplicity obchodného mena. To znamená, že či už náhodou nie je totožné obchodné meno zapísané v obchodnom registri. Overuje sa na www.orsr.sk. Vyulučuje sa tak riziko nezapísania nového obchodného mena s.r.o. z dôvodu existencie zápisu rovnakého obchodného mena ako sa navrhuje zapísať.

2. Podanie na obchodný register a vypracovanie dokumentov

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia o zmene obchodného mena: Rozhodnutie o zmene obchodného mena je v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti (rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti ak má spoločnosť len jediného spoločníka). Valné zhromaždenie rozhoduje o zmene obchodného mena na zasadnutí valného zhromaždenia. Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica obsahuje rozhodnutie o zmene obchodného mena a rozhodnutie o znení nového obchodného mena. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Súčasťou zápisnice je aj listina prítomných spoločníkov. Podpis predsedu a zapisovateľa nemusí byť úradne osvedčený.

Návrh na zápis zmeny obchodného mena do obchodného registra a povinné prílohy: Zmenu obchodného mena je nutné zapísať v obchodnom registri ako zmenu zapísaných údajov. Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov sa podáva na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti. Formulár treba správne vyplniť a označiť v ňom, ktoré obchodné meno sa vymazáva a aké obchodné meno sa zapisuje. Formulár podpisuje konateľ spoločnosti a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Lehota na zápis do obchodného registra sú 2 dni. K vyplnenému návrhu sa prikladá:

  • 66,- Eurový kolok (povinne)
  • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia / rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene obchodného mena. (povinne)
  • Úplné posledné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny – do zbierky listín (nepovinne).

Spoločnosť je oprávnená používať nové obchodné meno až dňom zápisu zmien v obchodnom registri. Zápis nového obchodného mena s.r.o. do obchodného registra má konštitutívne (právotvorné) účinky. Po zápis zmien v obchodnom registri sa vydáva potvrdenie o vykonaní zápisu zmien a aktuálny výpis z obchodného registra, ktoré použijete pri ohlasovaní zmien daňovému úradu a Vašim partnerom.

3. Ohlasovacie povinnosti voči daňovému úradu a partnerom.

Daňový úrad: Spoločnosť má zákonnú povinnosť do 30 dní odo dňa zápisu zmeny v OR ohlásiť daňovému úradu zmenu obchodného mena. Spoločnosť je povinná ohlásenie urobiť elektronicky a kartičky sa zašlú poštou. K ohláseniu potrebujete:

  • Ohlásenie o zmene obchodného mena adresovné daňovému úradu;
  • Potvrdenie o vykonaní zápisu do OR;
  • Odovzdať DIČ kartičku / IČ DPH kartičku (daňový úrad vystaví nové kartičky s novým obchodným menom spoločnosti)

Notifikácia partnerov: Odporúčame o zmene informovať aj Vašich obchodných partnerov (dodávatelia, banky, telekomunikácie, poisťovňe atď.) a zmenu obchodného mena vniesť aj do všetkých dokumentov (pečiatka, internetové stránky, dokumenty).

TIP NA SLUŽBU: Zmena obchodného mena v s.r.o.

Založenie spoločnosti / Predaj ready made s.r.o. / Zmeny v s.r.o. Zrušenie a likvidácie s.r.o.