Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO v roku 2015.

Lehota na podanie daňového priznania a možnosti jej predĺženia.

Daňové priznanie k DZP za  rok 2014 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2015. FO aj PO si môžu lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť o 3 mesiace. Ten, kto si chce lehotu predĺžiť, je povinný to oznámiť daňovému úradu do 31. marca 2015. Ak je PO platcom DPH, oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania musí zaslať daňovému úradu elektronicky. Oznámenie o predĺžení lehoty nemá zákonom stanovenú formu.

Ako predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?

Podľa  ZDP daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie  sa môže predĺžiť lehota na podanie dňového priznania. Musí však  príslušnému správcovi dane do 31. marca 2015 podať oznámenie o predĺžení lehtoy. Predĺžiť lehotu na podanie DP možno najviac o tri celé kalendárne mesiace (najneskôr do 30. 6. 2015). V oznámení musí daňovník uviesť novú lehotu, ktorou musí byť koniec kalendárneho mesiaca.

Čo ak má daňovník príjmy zo zahraničia?

Ak má PO zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže si predĺžiť lehotu najviac o šesť  kalendárnych mesiacov (najneskôr 30. 9. 2015). Aj v tomto prípade je potrebné podať príslušnému správcovi dane oznámenie najneskôr do 31. marca 2015, v ktorom daňovník uvedie, že má zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca.

Daňovník v konkurze alebo likvidácii.

Daňovník, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, môže mať predĺženú lehotu len na základe žiadosti podanej správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 ZDP. Podľa § 49 ods. 3 písm. c) ZDP správca dane môže predĺžiť lehotu najviac o 3 mesiace.
Správca dane nevydáva rozhodnutie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.