Postup prevodu obchodného podielu v s.r.o. v praxi

Postup ako úspešne previesť alebo kúpiť obchodný podiel !

Či už kupujete alebo predávate obchodný podiel v s.r.o. tento článok je pre Vás. Dozviete sa základné veci na, ktoré by ste mali myslieť pri prevode obchodného podielu v s.r.o.

1. Ak ste kupujúci skontrolujte stav spoločnosti. 

Pri kúpe obchodného podielu v s.r.o. kladte nasledovné otázky:

 • Má spoločnosť záväzky? (pod záväzkami myslíme záväzky nielen peňažné, ale aj zmluvné alebo záväzky niečo plniť alebo strpieť. Žiadajte vyhlásenie o absolútnej právnej a účtovnej čistote spoločnosti vydané konateľom.) Samozrejmosťou je dodanie potvrdení z daňového úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovne o bezdĺžnosti spoločnosti voči týmto inštitúciám.
 • Žiadajte  účtovnú závierku ku dňu podpisu prevodovej dokumentácie. Vypýtajte si hlavnú knihu – v nej uvidíte momentálny stav spoločnosti za predpokladu, že bolo všetko zaúčtované riadne v zmysle  účtovných pravidiel.
 • Má spoločnosť majetok?
 • Má s.r.o. zamestnancov? Ak áno boli za nich riadne platené odvody?
 • Má spoločnosť daňovú povinnosť na dani z pridanej hodnoty alebo dani z príjmov právnických osôb?
 • Má uzatvorené akékoľvek zmluvy?
 • Platí firma preddavky na dani z príjmov právnických osôb?
 • Vedie s.r.o. súdne spory?

TIP: Trvajte na tom aby všetky uvedené vyhlásenia boli zakomponované do zmluvy o prevode obchodného podielu v časti prehlásnia prevodcu a ndobúdateľa.

2. Ktoré prevodové dokumenty potrebujete?

Prevodová dokumentácia je základným pilierom pri predaji obchodného podielu v s.r.o.

 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia / Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti-na ktrej odsúhlasite prevod obchodného podielu a zmenu spoločenskej zmluvy. (môžete zmeniť súčasne aj sídlo a konateľov.)
 • Zmluva o prevode obchodného podielu
 • Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov formulár č 8.

Zmluva o prevode obchodného podielu: Zmluva o prevode obchodného podielu je záväzkovým právnym vzťahom medzi prevádzajúcim spoločníkom a nadobúdateľom, ktorým môže byť tak spoločník, ako aj tretia osoba stojaca mimo spoločnost, tzv. extraneus. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi ust. § 261 ods 3 ObZ, t. z. ide o absolútny obchodný vzťah. Ako osobitný zmluvný typ je upravená ust. § 115 ObZ a všeobecnými ustanoveniami § 261 – § 408 ObZ. Tam, kde je nedostačujúca úprava v Obchodnom zákonníku, použijú sa v zmysle ust. § 1 ods. 2 ObZ všeobecné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.  Zmluva musí byť písomná s úradne osvedčenými podpismi zmluvných strán, pričom ďalšou osobitnou náležitosťou tohto zmluvného typu je vyhlásenie nadobúdateľa obchodného podielu o pristúpení k spoločenskej zmluve spoločnosti. V zmluve musí byť tiež z hľadiska určitosti jednoznačne definovaný predmet prevodu. Nedodržanie vyššie uvedených obligatórnych náležitostí by malo spôsobovať absolútnu neplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu ako celku.Vyhlásenie o pristúpení k spoločenskej zmluve je nutné iba pri prevode obchodného podielu na osobus tojacu mimo spoločnosť, a to isté platí i v jednoosobovej spoločnosti, kde je nadobúdateľ rovnako povinný pristúpiť  k zakladateľskej listine. Podstatnou náležitosťou zmluvy o prevode obchodného podielu je určenie odplatnosti alebo bezodplatnosti prevodu. Absencia uvedených ustanovení ma za následok absolútnu neplatnosť  zmluvy.

TIP: Trvajte na tom aby všetky vyhlásenia o bezdĺžnosti a bezproblémovosti spoločnosti uvedené v bode 1. boli zakomponované do zmluvy o prevode obchodného podielu v časti prehlásnia prevodcu a nadobúdateľa. Uvedené vyhlásenia odporúčame podporiť prílohami k zmluve o prevode obchodného podielu vo forme účtovnej dokumentácie spoločnosti ako napr. Hlavná kniha spoločnosti alebo účtovná závierka vyhotovená ku dňu podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu, ktoré budú dokladovať hospodársky stav s.r.o. 

3. Preberte účtovné dokumenty a všetky potrebné doklady spoločnosti. 

Klúčovou otázkou prevodu je preberací protokol ako dôležitý dokument prevodovej dokumentácie. V hospodárskom živote sa predpokladá riadne vedenie účtovnej dokumentácie a ostatnej evidencie spoločnosti s ručením obmedzeným. Preberací prtokol je dokument, ktorého obsahom je potvrdenie skutočnosti, že nadobúdateľ obchodného podielu v spoločnosti v deň podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu prebral dokumentáciu vyšpecifikovanú v protokole (ÚČTOVNÉ DOKUMENTY: odporúčame konkrétne vypísať hlavné zložky účtovníctva datované v konkrétnyh rokoch PENIAZE V POKLADNICI SPOLOČNOSTI: ak zostali v pokladnici spoločnosti peniaze či už reálne alebo ako pozostatok základného imania odporúčame ich spísanie a zahrnutie do preberacieho protokolu. ZAKLADATEĽSKÁ a OSTATNÁ DOKUMENTÁCIA:  Spoločenská zmluva, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti, zmluvy atď.) Podpisom prerberacieho protkolu budú mať obe strany tejto transkacie istotu, že došlo k odovzdaniu a prebratiu dokumentov uvedených v protokole. Podpisy na protokole odporúčame osvedčiť.

4. Preverte obmedzenie prevoditeľnosti obchodného podielu v spoločenskej zmluve.

Dôležitým krokom pri prevode obchodného podielu je preverenie si obmedzenia prevoditeľnosti obchodného podielu. Zákon v § 115 zák. č. 513/1991 Z.z. obshauje ustanovenia o obmedzení prevoditelnosti obchodných podielov. Podľa tohto ustanovenia:

 • Prevod obchodného podielu na iného spoločníka je možný so súhlasom valného zhromaždenia ak  spoločenská zmluva  výslovne prevod nevylučuje.
 • Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

5. Zabezpečte súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu.

V prípade, že prevádzate alebo nadobúdate obchodný podiel, ktorý je väčšinovým obchodným podielom budete na úspešný zápis zmien do obchodného registra potrebovať súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu.Súhlas správcu dane bude potrebný jednak za osobu nadobúdateľa a jednak za osobu prevodcu obchodného podielu. Súhlas Vám vydá príslušný správca dane bezdoplatne do 5 dní od jeho vyžiadania.

Väčšinovým obchodným podielom sa rozumie : obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva. Súhlas správcu dane je potvrdením skutočnosti, že žiadateľ nemá nedoplatky na dani a cle v súhrne vyššie ako 170 ,- EUR.

TIP: Súhlas správcu dane si vyžiadajte od protistrany ešte pred podpisom zmluvy o prevode ocbhodného podielu a pred samotným zaplatením  kúpnej ceny za prevod obchodného podielu. Vyhnete sa tak zbytočným problémom v prípade, že by dodatočne vydaný súhlas správcu dane nebol, pretože osoba prevodcu má nedoplatky na daniach a cle. 

6. Podajte návrh na zápis zmien do obchodného registra

Spoločníkom spoločnosti sa po novele Obchodného zákonníka z 1.10.2012 stávate až zápisom zmeny spoločníka v obchodnom registri. Zápis zmeny má konštitutívny účinok. Samotný zápis zmeny v s.r.o.  do obchodného registra je komplikovaným procesom.

Návrh na zápis zmeny údajov do obchodného registra podáva spoločnosť na príslušnom registrovom súde prostredníctvom formulára č.8. Vo formulári sa vyplní prvá strana, strana 6 alebo 7, na ktorej sa uvádza zmena spoločníkov, a to podľa toho, či je predajcom alebo nadobúdateľom fyzická alebo právnická osoba,  strana 16, na ktorej sa uvedú prílohy a  posledná strana návrhu. Podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti  na poslednej strane musí byť overený.

Prílohy k návrhu tvoria:

 • rozhodnutie valného zhromaždenia, ktorým sa udeľuje súhlas s prevodom obchodného podielu v prípade, že je potrebný, prípadne, ktorým sa rozdelí obchodný podiel v prípade, ak sa prevádza iba časť obchodného podielu – v dvoch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie pre Zbierku listín),
 • zmluvu o prevode obchodného podielu – v jednom vyhotovení,
 • súhlas správcu dane (v prípade, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu) alebo písomné vyhlásenie prevodcu a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť priložiť súhlas správcu dane – v jednom vyhotovení,
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy, v ktorej už bude figurovať nadobúdateľ ako spoločník spoločnosti – 1 vyhotovenie pre Zbierku listín.

Povinnosť doložiť súhlas správcu dane sa vynecháva v prípade:

 • ak prevodcom alebo nadobúdateľom je zahraničná osoba
 • ak spoločnosť nadobudne vlastný väčšinový obchodný podiel
 • ak spoločnosť prevádza vlastný väčšinový obchodný podiel
 • ak dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie.

Súdny poplatok za podanie návrhu je 66,- EUR a registrový súd vykoná zápis do piatich pracovných dní od podania návrhu, ak bol návrh podaný s vyžadovanými prílohami.

7. Oznámenie zmien príslušným inštitúciam. 

Pri prevod obchodného podielu často nový majiteľ obchodného podielu zmení aj sídlo spoločnosti, jej obchodné meno poprípade rozšíri predmety podnikania. Z týchto zmien spoločnosti vyplývajú oznamovacie povinnosti pod horzbou sankcie za ich nesplnenie voči správcovi dane, živnostenskému úradu poprípade sociálnej a zdravotnej poisťovni. Preto myslite na to, že príslušné zmeny treba ohlásiť.

Tip: služba zápisu zmeny spoločníka / prevod obchodného podielu od 180 euro. 

Založenie spoločnosti / Predaj ready made s.r.o. / Zmeny v s.r.o. / Zrušenie a likvidácie s.r.o.