Splatenie základného imania od 1.1.2016

Novela Obchodného zákonníka.

29. apríla 2015 bola v zbierke zákonov  publikovaná novela Obchodného zákonníka vykonaná zákonom NR SR č. 87/2015 Z. z. nielen v Obchodnom zákonníku, ale aj v zákonoch o konkurze a reštrukturalizácii, o súdoch, o obchodnom registri či v Trestnom  zákone.  Novela  zaviedla register diskvalifikácií / nastali zmeny v úprave nadobúdania majetku od zakladateľa alebo jej spoločníka / posilnenilo sa postavenia veriteľov /

Od 1.1.2016 nebude nutné splatiť vklady do základného imania na účet v banke.

Novelou Obchodného zákonníka príde s účinnosťou od 1.1.2016 k úplnému zrušeniu  ustanovenia § 60 ods. 2, podľa ktorého je nutné zložiť základné imanie, resp. vklady spoločníkov do základeho imania  na osobitný účet v banke. Podľa tohto ustanovenia je povinný zriadiť takýto účet správca vkladu.  Tieto prostriedky bolo nutné držať na účte až do momentu vzniku spoločnosti.  S účinnosťou od 1. 1. 2016 už teda nebude povinné skladať základné imanie pri založení s.r.o. na účet v banke a bude opäť možné splatiť vklady formou vyhlásenia správcu vkladu o tom, že vklady boli splatené v hotovosti do rúk správcu vkladov.

Možno teda očakávať, že začínajúci podnikateľia sa po 1.1.2016 rozhodnú, že nebudú pri založení s.r.o. skladať  peniaze na účet a budú využívať inštitú vyhlásenia správcu vkladu tak ako to bolo do 1.1.2013.

Od 1.januára 2016 nebude fakticky potrebné skladať 5000,- EUR pri založení spoločnosti.

Založenie spoločnosti / Predaj ready made s.r.o. / Zmeny v s.r.o. Zrušenie a likvidácie s.r.o.