Súhlas správcu dane pri založení s.r.o.

V zmysle § 105b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. “Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle.” Ďalej v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 25/2004 vyhlaška: Povinnou prílohou k prvozápisu spoločnosti do Obchodného registra je: “súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu alebo písomné čestné vyhlásenie zakladateľa, že nemá povinnosť podľa osobitného predpisu.”

Čo je to súhlas správcu dane ?

Súhlas správcu dane s prvozápisom s.r.o. do Obchondého registra je potvrdenie vydané príslušným daňovým úradom, ktorým DÚ potvrdzuje, že osoba, ktorá založila spoločnosť nemá nedoplatky na cle a daniach vyššia ako 170,- EUR a tým pádom súhlasí so zápisom tejto osoby ako spoločníka spoločnosti do obchondého registra.

Kto je poviný vyžiadať si súhlas správcu dane ?

Súhlas správcu dane s prvozápisom s.r.o. do OR je povinný si vyžiadať každý zakladateľ alebo spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným za svoju osobu. Táto povinnosť sa týka iba osôb, ktoré sú občanmi SR. Zajhraničné osoby môžu založiť spolončosť s.r.o. bez obmedzení a nepotrebujú tak potvrdenie z daňového úradu.

Kde žiadať o súhlas správcu dane?

Súhlas správcu dane sa žiada na príslušnom daňovom úrade podľa trvalého bydliska alebo sídla spoločnosti ak je zakaldateľom právnická osoba.

Koľko to trvá?

Súhlas správcud ane dańový úrad vydá do 5 pracovných dní od podania žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane.

Koľko to stojí?

Vydanie súhlasu správcu dane je bezplatné a nepodlieha tak žaidnym správnym poplatkom.

Čo ak mám daňové nedoplatky vyššie ako 170,- EUR?

Ak máte nedoplatok na cle alebo dani vyšší ako 170,- EUR daňovy úrad vám vydá negatívny súhlas správcu dane v ktorom vám oznámi, že nemôže vydať súhlas správcu dane nakoľko máte daňový nedoplatok. Následkom je fakt, že nemôžete zapísať s.r.o. do OR. Riešení je niekoľko:

  • Zaplaťte nedoplatok a požiadajte o súhlas.
  • Porozmýšlajte nad inou formou podnikania. Napr a.s. alebo k.s. sú spoločnosti, ktorých sa povinnosť vydania súhlasu správcu dane netýka.

 

 

Založenie spoločnosti / Predaj ready made s.r.o. / Zmeny v s.r.o. Zrušenie a likvidácie s.r.o.