Viete ako ušetriť peniaze vstupom s.r.o. do likvidácie ?

 

Viete ako ušetriť peniaze na daňovej licencii vstupom do likvidácie ?

Vedeli ste, že vstupom do likvidácie s.r.o. môžete ušetriť peniaze a legálne sa tak vyhnúť zaplateniu plnej daňovej licencii ? Ak patríte medzi tisícky slovákov, ktorí majú neaktívnu s.r.o. a nemáte peniaze na jej úplnú likvidáciu tak pozorne čítajte. Dozviete sa ako vstúpiť do likvidácie a pritom ušetriť svoje peniaze.

1. Spoločnosti v likvidácii sú oslobodené od platenia daňovej licencie.

V zmysle § 46b zákona o dani z príjmov daňovú licenciu platí právnická osoba, ktorej daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako ustanovená výška daňovej licencie. Čo je to daňová licencia a kto ju musí platiť sme rozobrali v článku daňové licencie. V prípade kratšieho zdaňovacieho obdobia sa výška daňovej licencie alikvótne znižuje čiže je platená podľa počtu mesiacov kedy spoločnosť nebola v likvidácii.

Kto daňovú licenciu neplatí (okrem iných prípadov) daňovú licenciu neplatí aj daňovník v likvidácii za zdaňovacie obdobia odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie.

TIP: Obchodný zákonník neurčuje ani neobmedzuje dĺžku trvania likvidácie. Vaša spoločnosť teda môže byť v „likvidačnom móde“ resp. v procese likvidácie ľubovoľne dlho. Za toto obdobie kedy je spoločnosť v likvidácii daňovú licenciu neplatíte. Za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádza dňu vstupu do likvidácie je právnická osoba povinná zaplatiť len alikvotnú časť daňovej licencie. Čiže čím skôr vstúpite v kalendárnom roku do likvidácie tým menšiu alikvótnu čiastku daňovej licencie budete platiť.

Príklad: Právnická osoba s.r.o. vstúpi do likvidácie od 01. 02. 2015. Nie je platiteľom DPH, jej obrat od začiatku zdaňovacieho obdobia do dňa vstupu do likvidácie bude 150 000 eur. Za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 01. 2015 vykáže daňovú stratu.

Koľko spoločnosť zaplatí a koľko ušetrí? Za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína dňom vstupu do likvidácie (od 01. 02. 2015), nie je právnická osoba povinná platiť daňovú licenciu v súlade s § 46b ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov. Uvedené oslobodenie od platenia licencie platí na všetky zdaňovacie obdobia od vstupu do likvidácie až do jej ukončenia. Za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 01. 2015 je právnická osoba povinná zaplatiť alikvotnú časť daňovej licencie. A to presne 480,- EUR (plná daňová licencia) : 12 mesiacov sa rovná 40,- EUR. 40,- EUR X 1 mesiacov sa rovná 40,- EUR. Spoločnosť je tak povinná zaplatiť alikvótnu časť daňovej licencie vo výške 40,- EUR. Vstupom do likvidácie spoločnosť ušetrila 440,- EUR v čom nie sú započítané všetky ďalšie zdaňovacie obdobia počas, ktorých spoločnosť bude v likvidácii, čo môže byť nekonečne veľa. Spoločnosť tak môže ušetriť v skutočnosti až tisíce eur.

2. Dokumentácia potrebná k vstupu spoločnosti do likvidácie.

a) zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia / Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti: Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti alebo do pôsobnosti jej jediného spoločníka v prípade jednoosobovej s.r.o. Zo zasadnutia sa vyhotovuje Zápisnica o zasadnutí valného zhromaždenia, ktorá musí obsahovať:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 • meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa,
 • opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 • rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení s.r.o. bez právneho nástupcu likvidáciou s dňom vstupu do likvidácie / o vymenovaní likvidátora spoločnosti a spôsobe jeho konania.

Zápisnicu o valnom zhromaždení podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ; pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných spoločníkov. V prípade jednosobovej s.r.o. sa vypracuje tzv. Rozhodnutie jediného spoločníka, ktoré má obdobné obsahové náležitosti ako Zápisnica.

3. Zápis vstupu s.r.o. do likvidácie do Obchodného registra a povinné prílohy.

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra a povinné prílohy: Vstup spoločnosti do likvidácie je nutné zapísať v obchodnom registri ako zmenu zapísaných údajov. Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov sa podáva na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti. Formulár treba správne vyplniť a označiť v ňom: vstup do likvidácie a dátum vstupu do likvidácie, vymenovanie likvidátora, výmaz obchodného mena a zápis obchodného mena s dodatkom v likvidácii. Formulár podpisuje konateľ spoločnosti a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Lehota na zápis do obchodného registra sú 2 dni.

TIP: Zápis vstupu do likvidácie v obchodnom registri má len deklaratórny charakter a nemá tak právotvorné účinky na deň vstupu spoločnosti do likvidácie. Skutočným dňom vstupu do likvidácie je deň uvedený v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení s.r.o. a vstupu spoločnosti do likvidácie. Dátum zápisu do OR nemá vplyv na výšku daňovej licencie a jej alikvótnu časť. Smerodajným je dátum v zápisnici zo zasadnutia valného zhromaždenia.

V prípade jednoosobovej aj viacosobovej s.r.o. sa k vyplnenému návrhu prikladajú tieto prílohy :

 • 66,- Eurový kolok (povinne)
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia / rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zrušení s.r.o. s likvidáciou (povinne)
 • Úplné posledné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny – do zbierky listín (nepovinne).

Po zápise zmien v obchodnom registri sa vydáva potvrdenie o vykonaní zápisu zmien a aktuálny výpis z obchodného registra, ktoré použijete pri ohlasovaní zmien daňovému úradu a Vašim partnerom.

4. Zverejnenie vstupu do likvidácie v obchodnom vestníku.

Likvidátor povinne oznamuje vstup do likvidácie všetkým známym veriteľom a zverejňuje vstup spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku spolu s výzvou, aby veritelia s.r.o. a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace. Zverejnenie v obchodnom vestníku sa robí v elektronickej forme na  stránky www.justice.gov.sk. Poplatok je 20 EUR.

5. Daňové povinnosti v súvislosti so vstupom do likvidácie.

Oznámenie vstupu do likvidácie daňovému úradu: Spoločnosť má zákonnú povinnosť do 30 dní odo dňa vstupu do likvidácie a zápisu do OR ohlásiť daňovému úradu túto zmenu. V prípade, že je spoločnosť platcom dph je povinná ohlásenie urobiť elektronicky. V takom prípade sa ohlásenie urobí elektronicky a kartičky sa zašlú poštou. K ohláseniu potrebujete:

 • Písomné ohlásenie o vstupe s.r.o. do likvidácie a o zmene obchodného mena adresovné daňovému úradu (ak ste platca dph – elektronicky);
 • Potvrdenie o vykonaní zápisu do OR (ak ste platca dph – elektronicky);
 • Odovzdať DIČ kartičku / IČ DPH kartičku (daňový úrad vystaví nové kartičky s novým obchodným menom spoločnosti)

Podanie daňového priznania: Spoločnosť podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie odo dňa 1.1.20XY (v prípade, že zdaňovacím obdobím je kalendárny rok) do dňa predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie. Povinnosť podať daňové priznanie je v lehote do 3 mesiacov odo dňa predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie.

Zdaňovacie obdobia počas obdobia likvidácie: Ďalšie zdaňovacie obdobie sa začína dňom vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom spoločnosť vstúpila do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ďalším zdaňovacím obdobím je v tomto prípade až do skončenia likvidácie kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie.

 

 Založenie spoločnosti / Predaj ready made s.r.o. / Zmeny v s.r.o. Zrušenie a likvidácie s.r.o.