Základné imanie s.r.o. od 1.12.2013 a povinnosť zložiť 5 000,- EUR

V NRSR prebieha schvaľovanie novely Obchodného zákonníka. Touto novelou zanikne možnosť splatiť základné imanie s.r.o. formou vyhlásenia správcu vkladov. Bude teda potrebné zložiť základné imanie na osobitný účet v banke.

Splatiť základné imanie formou vyhlásenia bude možné do 1.12.2013

Návrh novely obchodného zákonníka v legislatívnom procese ráta s prechodnými ustanoveniami, v ktorých je umožnené založiť spoločnosť (založením spoločnosti sa myslí podpísanie zakladateľských dokumentov a nie zápis s.r.o. do obchondého registra) a zložiť tak základné imanie formou vyhlásenia správcu vkladov  do 1.12.2013. Návrh na zápis takto založenej spoločnosti musí byť podaný do OR do 28. februára 2014. TIP: Preto ak uvažujete o založení spolčonsoti s ručením obmedzeným a chcete splatiť zákaldné imanie formou vyhlásenia správcu vkladov a nechcete vkladať peniaze na osobitný účet v banke – odporúčamé vám založiť spoločnosť (teda len podpísať zakaldateľské dokumenty – čo sú minimálne náklady) ešte pred 1.12.2013 a návrh na zápis do obchondého registra môžete podať keď vám to bude vyhovovať, musíte to však stihnúť do 28. februára 2014. 

Založenie s.r.o. do 1.12.2013

Do 1.12.2013 bude možné založiť s.r.o. v starom režime. V starom režime sa pri založení spoločnosti a jej zápise do obchodného registra mohlo základné imanie splatiť zložením peňazí k rukám správcu vkladov. Pri následnom zápise do obchodného registra sa ako povinná priloha prikladá vyhlásenie správcu vkladov, v ktorom správca vkladov (zpravidla jeden zo spoločníkov) prehlásil, že spoločníci splatili svoj vklad k jeho rukám pri založení spoločnosti. Registrovému súdu k preukázaniu splatenia základného imania stačilo toto čestné prehlásenie a  považoval základné imanie za splatené.

Splatenie základného imania po novom od 1.12.2013

Spoločnosti s.r.o. založené po 1.12.2013 už budú spadať pod tzv. nový režim, v ktorom splatenie základného imania bude možné len formou vloženia základného imania na osobitný účet v banke. Nebude už stačiť vyhlásenie správcu vkladov o tom, že boli vklady splatené v plnom rozsahu k jeho rukám, ale bude potrebné aby spoločníci tieto vklady odovzadli správcovi vkladov, ktorý bude povinný základné imanie vložiť na osobitný účet v banke, ktorý bol založený na tento účel. Výpis z účtu bude potom povinnou prílohou k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Základné imanie bude musieť byť na osobitnom účte uložené až do dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra teda do jej vzniku. Potom bude možné peniaze z účtu vybrtať a vložiť napr. do pokladnice spoločnosti a použiť ich na podnikanie spoločnosti.

 

Založenie spoločnosti / Predaj ready made s.r.o. / Zmeny v s.r.o. Zrušenie a likvidácie s.r.o.