Založenie s.r.o. poplatky 2014

Aké poplatky môžete očakávať pri založení s.r.o.?

V súvislosti so založením spoločnosti budúcemu podnikateľovi vznikajú rôzne poplatkové povinnosti. Poplatky súvisiace so založením spolčonsoti upravujú najmä dva zákony: zákon č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a  zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Poplatky za Notárske služby 

Pri vypracovaní dokumentov pri založení s.r.o. je nutné na niektorých dokumentoch osvedčiť pravosť podpisu a pri niektorých je nutné osvedčiť fotkópiu originálu. Osvedčiť pravosť podpisu sa vyžaduje:

  • na zakladateľskej listine v zmysle ” 57 ods. 1 zákona č. 513/1991 (spoločenskej zmluve)
  • plnomocenstve pre osobu, ktorá vybavuje zápis (ak si zápis nevybavuje zakladateľ sám)
  • na samotnom návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Osvedčiť zhodu fotokópie s originálom je potrebné pri:

  • Osvedčení o živnostenskom oprávnení.

Osvedčenie podpisu u notára stojí cca. 2,37,- a osvedčenie podpisu na matrike stojí 1,50 ,- EUR.RESUMÉ: Poplatky, ktoré zaplatíte  za osvedčovanie zhody a podpisov v prípade jednoosbovej s.r.o. sú od 15 – 25,- EUR

Poplatky za získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 

Pre založenie s.r.o. je potrebné zabezpečiť osvedčenie o živnostenskom oprávnení s obsahom predmetov činností ptorebných pre vaše podnikanie. VYdanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je spoplatneé poplatkami za jednotlivé rpedmety činnosti. Za každý voľný predmet činnosti zapaltíte 5 ,- EUR a za každý viazaný alebo remeselný predmet činnosti zplatíte 15 ,- EUR.

Súdne poplatky za zápis s.r.o. do obchodného registra

Za prvozápis s.r.o. do obchodného registra je stanovený súdny poplatok v prípade papierového podania na 331,50,- EUR. Ak sa návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podáva elektronicky  tento poplatok sa zníži na polovicu a jeho výška bude 165,75 eur. Naša spoločnosť robí založenie s.r.o. výhradne elektronicky a preto vám vieme ušetriť polovicu súdneho poplatku.

Založenie spoločnosti / Predaj spoločnsoti Zmeny v s.r.o. Zrušenie a likvidácie s.r.o.