Zverejnenie účtovnej závierky za rok 2014 v roku 2015.

Lehota na zverejnenie účtovnej závierky?

Lehota na zverejnenie riadnej účtovnej závierky obchodných spoločností a družstiev je  6 mesiacov od dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Čiže zverejnenie v prípade účtovnej závierky k 31.12.2014 je povinným dátumom zverejnenia posledný júnový deň v roku 2015.

Kto zabezpečuje zverejňovanie účtovných závierok?

Od roku 2014 sa účtovné závierky ukladajú do registra účtovných závierok. Nie je teda nutné ich predkladať viacerým inštitúciam tak ako doteraz. Prvé účtovné závierky, ktoré sa ukladajú do registra, sú ÚZ zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr.  Prevádzkovateľom informačného systému registra účtovných závierok je DataCentrum na základe poverenia Ministerstva financií SR.

Platí ešte povinnosť ukladať účtovnú závierku do zbierky listín OR alebo Obchodného vestníka?

Zriadením registra účtovných závierok ukladanie do zbierky listín OR nezaniká, ale už ju neukladá účtovná jednotka, ale správca registra. Zriadením registra účtovných závierok zverejňovanie účtovnej závierky v Obchodnom vestníku zaniká.

Aké dokumenty sa v registri zverejňujú?

V registri sa povinne zverejňuje:

  • účtovná závierka / súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky /
  • správa audítora (v prípade účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom)
  • schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom.

Ako sa dokumenty zverejňujú?

  • dokumenty vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú daňovému úradu, ktorý ich prevedie do elektronickej podoby a následne postúpi do registra
  • dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom portálu finančnej správy (www.financnasprava.sk).

Uloženie účtovnej závierky si účtovná jednotka môže overiť na oficiálnej stránke registra – www.registeruz.sk

Povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov účtovná jednotka splní predložením dokumentov finančnej správe (v listinnej podobe alebo elektronicky). Prenos účtovnej závierky do registra zabezpečí finančná správa.